Welkom bij Ruud Robert Consultancy

Ruud Robert Consultancy is actief op het gebied van consultancy, advies en interim projecten in de markt van transport en logistiek, wij ondersteunen organisaties in het ontwikkelen en het verbeteren van transportmanagement, procesmanagement en performance management.

Tegenwoordig worden er veel hogere eisen gesteld aan het leiderschap in transport organisaties, door de snelle marktontwikkeling en de wensen van verladers is de complexiteit de laatste jaren enorm toegenomen. Ook de rendementspositie van het wegvervoer leidt vaak tot discussies, de marges zijn laag en veel bedrijven moeten bergen verzetten om een goed rendement te realiseren.

De transportsector staat onder continue druk van klanten en concurrenten, daarnaast worden transportbedrijven in toenemende mate geconfronteerd met aanhoudende kosten stijgingen, congestie, krapte op de arbeidsmarkt, wachttijden, venstertijden, milieueisen, etc. Het is voor transporteurs zaak deze vicieuze cirkel te doorbreken, de toekomst biedt immers wel degelijk perspectief. De markt vraagt om een veel snellere bijsturing van het bedrijf, marges handhaven of vergroten doen transporteurs daarom vooral door de (interne) bedrijfsprocessen te verbeteren en door meer klantwaarde te bieden aan onze opdrachtengevers.

De kansen voor ‘rendementsverbetering’ liggen daarom op het gebied van procesverbetering en door meer ‘prestatie- en resultaatgericht’ te ondernemen. Het continu en structureel verbeteren van de organisatie lukt niet met hakken en snijden, maar wel via een uitgebalanceerde integrale aanpak. In grote lijnen komt het neer op een drietal facetten: transportmanagement (structuur), procesmanagement (stabiliteit) en performance management (prestaties)!

Vrachtwagen icoon

Transportmanagement

Zonder structuur raken we de draad kwijt en leven we in chaos. De eerste noodzakelijke stap op weg naar verbetering is daarom het aanbrengen van structuur, wat te vergelijken is met het bouwen van een huis. Het houdt namelijk niet op met het tekenen van een organogram, er moet een omgeving worden gecreëerd waarbij iedereen het doel kent.

Structuur aanbrengen begint daarom met het ontwikkelen van de missie en de visie, het bepalen van de strategie en dus de succesbepalende factoren. Daarna volgt de ontwikkeling van prestatie-indicatoren en doelstellingen. Er dient leiderschap ontwikkeld te worden en de verantwoordelijkheden komen lager in de organisatie te liggen.

Uiteraard moeten ook de processen logisch worden opgebouwd en moeten blokkades worden weggebroken. Ook dienen de huidige transportpakketten te worden geanalyseerd en voor iedere transportmodaliteit een gedegen kostprijs worden bepaald.

Tandwielen icoon

Procesmanagement

Na structuur komt stabiliteit. De structuur moet namelijk niet kraken als een oud huis, maar draaien als de stilste, krachtigste en best geoliede motor. Zelfs bij 200 kilometer per uur en met je ogen dicht, dat is procesbeheersing en dat is de uitdaging.

Processen moeten statistisch beheerst verlopen. Dan zijn de kosten minimaal en is de productiviteit maximaal. Schommelingen in vraagpatronen, leegrijden, congestie, storingen aan voertuigen, etc. moeten worden voorkomen. Alles wat afwijkt van stabiliteit, kost geld, het leidt tot verminderde concurrentiekracht, verminderde kwaliteit en minder rendement.

Een goed integraal managementsysteem houdt grip op dit mechanisme, met metingen, analyses, opleidingen en informatie kunnen medewerkers verantwoordelijkheid dragen en hun vak uitoefenen. Directies kunnen zich dan concentreren op het procesmanagement, het personeelsbeleid, commercie en het nemen van beslissingen. Zo werkt het team aan prestaties op een continu hoog niveau en dus aan klanttevredenheid. Dat is de motor van het rendement.

Grafiek icoon

Performance management

Als de structuur staat en de processen als geoliede machines draaien, kunnen we ons gaan concentreren op het derde onderdeel: Prestaties verbeteren! De toekomst van een organisatie staat of valt met de wil om te verbeteren en zich aan te passen aan nieuwe situaties. Niets blijft zoals het was: Processen, vakmanschap, prestaties, leiderschap, structuur, variatie, alles dient voortdurend te worden aangepast aan veranderende klanteisen en opkomende concurrentie. De bedreigingen zijn groot, serieus en continu aanwezig.

Een organisatie staat onder een continue druk van klanten en concurrenten, maar ook van de overheid en zelfs je eigen medewerkers. Wie mee wil doen en wil blijven bestaan, bouwt een verbetermechanisme in de organisatie. Dat mechanisme stelt de organisatie in staat naar een hoger niveau te klimmen, maar verbeteren is geen trucje en het is zeker niet eenvoudig.

Directies en medewerkers moeten goed samenwerken, de juiste problemen aanwijzen, metingen verrichten, doortastende analyses maken, integrale oplossingen ontwikkelen en deze zorgvuldig borgen in de bestaande structuur. Dat kost tijd, energie en vraagt om een goed mechanisme. Dit alles met het oogmerk dat de strategie moet worden waargemaakt.

Wij werken onder andere voor

Keywords

Projectvoorbeelden

  • Ontwikkelen integraal management en planning & control cyclus (businessplan)
  • Ontwikkelen management rapportages (scorecard)
  • Kostprijsbepaling verschillende transportmodaliteiten
  • Financiële analyse verschillende werkpakketten (voor- en nacalculatie, kosten-batenanalyse)
  • Doorlichten en verbeteren (interne) processen

Mijn contactgegevens

Ruud Robert

Stuur ons een bericht